Symposia precisiebemesting

Op 23 november en op 28 november zijn er in het kader van dit project twee symposia over precisiebemesting georganiseerd, respectievelijk te Wageningen en Gorinchem. De presentaties en programma's daarvan vindt u op: Smartfertilizationday.nl/.

Precisiebemesting Zuid-Holland

In juni 2016 heeft het provinciebestuur van Zuid-Holland de InnovatieAgenda Duurzame Landbouw gepubliceerd.

Het demonstratieproject Precisiebemesting in de open teelten van Zuid-Holland ontvangt op grond daarvan subsidie in het kader van de POP3 regeling.

Looptijd en uitvoering:
Dit project is gestart in 2017 en loopt tot en met maart 2020. KennisCenter voor Groene Groei voert het uit in nauwe samenwerking met Netwerk Smart Fertilization.

Doelstelling:
Het project heeft tot doel adoptiegraad van de precisiebemesting in de provincie Zuid-Holland versneld op te voeren. De emissiearme toediening in de wortelzone van de juiste, circulaire, plantenvoeding, op het juiste tijdstip, in de juiste hoeveelheid levert veel milieuwinst en hoge gewasopbrengsten. De kennis omtrent de beschikbare innovatieve machines en de moderne meststoffen zal breed worden verspreid onder de Zuid-Hollandse bedrijven met open teelten.

Kenmerken van het project:

 • Nauwe samenwerking met de ketenpartners, LTO-afdelingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • Voortbouwend op de praktische en wetenschappelijke resultaten van het PPL (2010-2015)
 • Uitvoering van het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren
 • Draagt substantieel bij aan de verduurzaming van de Zuid-Hollandse open teelten
 • Het gaat om een innovatie die een majeure transitie bewerkstelligt met bijbehorende weerstand

InnovatieAgenda InnovatieAgenda
InnovatieAgenda

Kenmerken van precisiebemesting:

 • Conform de voorwaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Conform de vier juistheden van bemesting
 • Best beschikbare techniek voor rationele plantenvoeding
 • Bewezen en beproefd in het Programma Precisielandbouw (2010-2015)
 • Wetenschappelijk gefundeerd in 1953 door C.T. de Wit
 • Plaatsing van plantenvoeding in de wortelzone
 • Scherp begrensbaar, van perceelsgrenzen tot de grenzen van het plantgat
 • Maximale benutting van de percelen
 • Uitsluiting van rijpaden en greppels
 • Uitvoerbaar bij basis- en bijbemesting
 • Uitvoerbaar met alle soorten organische en anorganische meststoffen
 • Zeer lage doseringen zijn mogelijk
 • Combinatie met werkgangen is mogelijk
 • Uitvoerbaar met eenvoudige tot geavanceerde technieken
 • Levert hoge opbrengsten en uniform gewas tegen minimale verliezen
 • Adoptiegraad in 2017 in Nederland ca. 25%
 • Speerpunt van de precisielandbouw
 • Hoeksteen van de hoogproductieve kringlooplandbouw
 • Goed voor de portemonnee van de telers
 • Goed voor de samenleving

KenmerkenPrecisiebemesting

Precisiebemesting, wat is dat nu precies?

Precisiebemesting, hoeksteen van hoogproductieve kringloop landbouw.
Download flyer

De bodem behandelen met precisie, zo doen de vaklui dat!
Download flyer