Rijenbemestingsadviezen, als eerste stap op weg naar een Adviesbasis Precisiebemesting met Circulaire Meststoffen

Bij toepassing van rijenbemesting kan fors bespaard worden op meststoffen, nl. tot 30% bij stikstof en tot 50% bij fosfaatbemesting. De officiele bemestingsadviezen- vermeld op de uitslagformulieren van grondonderzoek van bv. Eurofins- gaan voor de meeste gewassen uit van breedwerpige toediening van kunstmeststoffen, wel wordt bij enkele gewassen gelukkig al een rijenbemestingsadvies gegeven. Daarmee zijn we al een klein beetje op weg naar een adviesbasis precisiebemesting met circulaire meststoffen, waar de praktijk nu behoefte aan heeft.

Vooruitlopend daarop zijn er nu twee HANDLEIDINGEN PRECISIEBEMESTING MET CIRCULAIRE MESTSTOFFEN opgesteld:

Download Handleiding grasland
Download Handleiding aardappelen

De stand van zaken voor het overige is als volgt:


Voor suikerbieten is inmiddels een officieel rijenbemestingsadvies beschikbaar op:
https://subsites.wur.nl/nl/handboekbodemenbemesting/Handeling/Bemesting/Stikstof/Suikerbieten.htm

Voor grasland zijn de doseringsadviezen voor stikstof 20 % lager dan bij breedwerpige toediening voor gebruik van ammoniakale stikstof in het voorjaar, zie daarvoor hoofdstuk 2.1.2.1 uit
https://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/bemestingsadvies.htm

Dat is een belangrijk gegeven voor de precisiebemesting met circulaire of low-footprint meststoffen, die meestal ammoniakaal van aard zijn als het om stikstofmeststoffen gaat.

Voor mais is een volledig rijenbemestingsadvies beschikbaar op
https://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/bemestingsadvies.htm

Over de voordelen van plaatsing van meststoffen in de wortelzone valt veel te lezen in het hoofdstuk Stikstofrijenbemesting uit:
https://subsites.wur.nl/nl/handboekbodemenbemesting.htm

Een voorlopig rijenbemestingsadvies voor uien en aardappelen is te vinden op:
http://www.rijenbemesting.nl/page19.php

Profit from Placement van Yara UK is een overtuigend en lezenswaardig document ten gunste van precisiebemesting, te vinden onder het hoofdstuk documenten (onderaan deze pagina).

De relevante passages uit de officiele adviesbases over precisiebemesting vindt u in de beide documenten met de titel relevante passages etc onder het hoofd documenten (onderaan deze pagina).

Het zal duidelijk zijn, dat met de tegenwoordige inzichten over de noodzaak van circulaire bemesting ook hard gewerkt wordt aan een Adviesbasis Precisiebemesting voor Circulaire Meststoffen door het Netwerk Smart Fertilization. Daarover kan het volgende gemeld worden:

Op 10 oktober 2018 tijdens de viering van de Dag van de Duurzaamheid zal een voorlopige Adviesbasis voor Circulaire Precisiebemesting gelanceerd worden. De uitganspunten daarvan zijn:

  1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  2. De vier juistheden van de bemesting, dus inclusief de emissiearme plaatsing in de wortelzone
  3. De moderne diepwortelende gewassen
  4. Maximale aandacht voor de bodem in al zijn aspecten inclusief stikstofbinding
  5. Modelmatig gegenereerde doseringsadviezen
  6. Gebruikmakend van de kwantitatieve modellen zoals geformuleerd in de theoretische productie-ecologie (een WUR-paradepaard)
  7. Gevalideerd in praktijkproeven, betaald uit o.a. POP3 fondsen en fondsen beschikbaar voor innovaties bij de ketens en de regisseurs daarvan
  8. In overleg met de twee commissies die de huidige bemestingsadvisering vormgeven (CBAV en de CBGV)